Noticias

  • A selección dos proxectos primouse o novidoso das tecnoloxías xeradas e a súa capacidade para poñer no mercado novos produtos e solucións que supoñan un avance significativo ou un alto impacto económico. Así mesmo, nesta convocatoria destinarase un 8% máis de orzamento que na anterior, chegando aos 27 millóns de euros en axudas para beneficiar a un total de 169 empresas –o 93% pemes–, e a 24 centros tecnolóxicos e organismos de investigación, co obxectivo de xerar 72 empregos cualificados.
  • As titulacións que se abordarán ao longo deste curso divídense en dous grupos. Por unha banda, 7 titulacións que, aínda que contan con demanda, están a ofertarse en máis dunha universidade do sistema. Neste caso proporanse accións para diversificar a oferta mediante orientacións. Por outra banda, traballarase na redefinición de tres parellas de enxeñarías habilitantes que se imparten en dúas universidades diferentes e comparten unha falta xeneralizada e persistente de alumnado. Ningunha destas parellas de enxeñarías acada no presente ano académico os 50 alumnos matriculados.
  • A Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega da Xunta de Galicia comprende, entre outras iniciativas, o programa Galicia Exporta, a iniciativa Bolseiros de Internacionalización e o Plan de Fomento das exportacións galegas (FOEXGA), para conseguir que as exportacións galegas representen o 40% do P.I.B. da nosa Comunidade. Tendo superado a barreira dos 21.000 millóns de euros en 2017, Galicia bate records cun superávit comercial de 2.695,8M€ nos primeiros oito meses de 2018.
  • Terán preferencia as mulleres, parados de longa duración, menores de 30 anos, emigrantes retornados, persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, alumnos con baixa cualificación ou persoas que superasen algún módulo dun certificado de profesionalidade ou que obtivesen certificados parciais. Trátase dunha acción enmarcada na Axenda 20 da Administración autonómica, para favorecer as oportunidades laborais dos galegos e galegas, e para que a formación que se imparte se adapte ás demandas reais do tecido produtivo do país.
  • En 2019 a Xunta de Galicia volverá reducir –un 2,5%– o gasto en xuros da débeda, o único capítulo orzamentario que baixa respecto a este ano. Con esta evolución, Galicia terá acadado o vindeiro exercicio un aforro acumulado en xuros da débeda de 576 millóns de euros nos últimos cinco anos. Galicia disporá o vindeiro ano dunha capacidade gasto de 9.850 millóns de euros, o que permitirá manter o crecemento e aumentalo en 363 millóns para reforzar o gasto social, facer máis investimentos, impulsar a creación de emprego e aprobar novas baixadas de impostos.
  • O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, compareceu no Parlamento de Galicia, a petición propia, para abordar o anuncio de Alcoa de pechar as plantas tanto da Coruña como de Avilés e solicitar ao Goberno central que tome a iniciativa para buscar solucións a través do diálogo. Neste sentido, asegurou que a Xunta seguirá apoiando ao Estado na defensa dos postos de traballo. Conde pediu tamén a unanimidade da Cámara para que apoie á Xunta na alianza co Goberno asturiano e cos traballadores co obxectivo de manter os empregos que están en xogo e a actividade industrial.
  • Galicia continúa sendo a comunidade autónoma que mellor paga aos seus provedores, ao acadar no mes de agosto un período medio de pago de 14 días, fronte aos 38 días de media autonómica, segundo os datos oficiais do mes de referencia publicados hoxe polo Ministerio de Facenda. Neste mes, o período medio de pago de Galicia situouse 16 días por debaixo do límite que establece a normativa estatal, que é de 30 días. Pola contra, a media autonómica quedou en 38 días, o que ratifica que Galicia aboa os seus pagamentos 24 días antes que o conxunto das comunidades.
  • A primeira incubadora galega do sector biotecnolóxico, converterase nun verdadeiro viveiro de oportunidades de investimento de alta rendibilidade permitindo a incubación de 40 novas bioempresas en Galicia. BioIncubaTech, da que xa manifestaron o seu interese en participar máis de 30 empresas tratoras como Inditex, Coren, Finsa ou Biofabri, enmárcase na Estratexia galega de impulso á biotecnoloxía 2016-2020, que ten entre os seus principais eixos de acción o de fomentar a transferencia de coñecemento ao mercado.
  • Manteranse as rebaixas fiscais en vigor e aprobaranse catro novas baixadas: no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais no caso de vivenda usada habitual, no de Sucesións para as herdanzas entre irmáns, no de Patrimonio e en innovación
  • A Xunta afronta o desafío enerxético coa aprobación das Directrices enerxéticas para o trienio 2018-2020, nas que é prioridade o desenvolvemento de enerxías renovables, cun investimento de 1.300.000 € e coa instalación de 1.200MW, dos que 1.000 serán para a produción de electricidade en base ao vento, a auga e o sol, e 200 de enerxía térmica a partir de biomasa, solar térmica, xeotermia e aerotermia