Os ingresos tributarios da Comunidade Autónoma medraron un 1% en 2019

En canto á evolución dos principais impostos, o maior incremento rexistrouse no IRPF –cun crecemento do 8,8%- grazas á evolución positiva que tiveron o mercado laboral e os salarios durante o pasado ano. De feito, o IRPF foi en 2019 o tributo que realizou maior achega á Comunidade Autónoma, un total de 2.249 millóns de euros, mentres que en 2018 fora o IVE.

Pola contra, o IVE rexistrou en 2019 un descenso do 3,6% e reduciu o seu ingreso ata os 2.043 millóns de euros. Pese ao incremento do consumo rexistrado o pasado exercicio, este imposto tivo unha evolución negativa polo impago da mensualidade do ano 2017 que o Goberno central aínda non aboou ás comunidades autónomas, e que no caso de Galicia representa unha débeda de 204 millóns de euros.

Baixada do Imposto sobre Sucesións

En termos porcentuais, o maior descenso nos principais tributos que ingresa a Comunidade Autónoma produciuse no Imposto sobre Sucesións e Doazóns, que baixou un 34% polo pleno efecto da rebaixa fiscal aprobada pola Xunta de Galicia e unha vez que en 2018 rematou o efecto do plan especial da loita contra a fraude iniciado en 2017. En contraste, o ingreso do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados medrou un 7,8% por mor da evolución positiva do mercado inmobiliario o pasado ano.

R.